Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven gevestigd te Roermond en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14124050. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zijn bekendgemaakt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven, voor de uitvoering waarvan door Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven worden medegedeeld.
 4. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven of door Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Maartje Wijnhoven beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven

Artikel 5. Privacy

Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zal alle informatie
betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk
behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover
Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven daartoe verplicht is of
toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven, zal Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven toerekenbaar is. Indien Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde Maartje Wijnhoven partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Orthomoleculair therapeut Maartje Wijnhoven is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.